Dziś jest: Piątek, 19 kwietnia 2019,     Napisz do nas
Newsletter Zarejestruj się Wyrejestruj się
Szukaj
Stowarzyszenie
Idea Kampanii
Projekty kampanii
Program Partnerski
Konkurs Szanuje.pl
Copyright
Sprawa dla reportera
E - mecenas
Park technologiczny
IT w administracji
Nowoczesny Urząd
Polski Rynek Oprogramowania
PIIT
Patronaty
Grupy dyskusyjne
Kampania w województwach
Adresaci kampani
E - mecenas
§PROGRAMY PEER-TO-MAIL powrót do porad

 

Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2006.90.631), twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i  rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zamieszczanie cudzego utworu na skrzynce pocztowej, z której inni użytkownicy będą mogli pobierać dany film, czy pliki muzyczne stanowi naruszenie wskazanego przepisu. Polskie prawo przewiduje tzw. dozwolony użytek cudzego dzieła, przedstawiony w art. 23 i nast. ustawy, ale należy pamiętać, że nie może to naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

Nowa technologia przekazywania plików różni się od znanej od dawna techniki peer-to-peer w zasadzie tylko tym, iż użytkownik pobierający utwór sam nie udostępnia go dalej, innym użytkownikom. Z punktu widzenia kwalifikacji prawnej, może to być wciąż interpretowane jako naruszenie cudzego prawa autorskiego. Pobierając utwór i nie płacąc stosownego, należnego twórcy wynagrodzenia naruszamy słuszne interesy uprawnionego z tytułu praw autorskich.

W myśl art. 79 Prawa autorskiego uprawniony może żądać od osoby, która  naruszyła jego autorskie prawa majątkowe naprawienia wyrządzonej szkody. W tym celu można wystąpić względem osoby łamiącej prawo z powództwem cywilnym, opartym o przepisy kodeksu cywilnego lub zgłosić roszczenie o zapłatę  dwukrotności lub nawet trzykrotności sumy wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Osoby stosujące technikę peer to mail mogą zatem obawiać się  roszczeń ze strony pokrzywdzonych przez ich działanie twórców lub reprezentujących ich interesy organizacje zarządzające prawami autorskimi.

W zakresie odpowiedzialności karnej za pozyskiwanie tą drogą cudzych utworów sytuacja jest bardziej skomplikowana. Policja jest zobowiązana podjąć stosowne kroki w sytuacji, gdy czyn danej osoby wypełnia znamiona przestępstwa. Wśród prawników zajmujących się problematyką prawa autorskiego poglądy dotyczące tego, czy ściąganie za pomocą P2M utworów jest czynem karalnym są wciąż podzielone.

Przepis art. 115 ust. 3 Prawa autorskiego stanowi, że każdy kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej narusza cudze prawa autorskie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jednym z wymienionych artykułów, których naruszenie zagrożone jest sankcją karną jest wspomniany wyżej art. 17 Prawa autorskiego. Z jednej strony można dowodzić, że ściąganie plików muzycznych lub filmów jest działaniem zmierzającym do osiągnięcia korzyści majątkowej i jednocześnie narusza art. 17 ww. ustawy. W takiej sytuacji czyn polegający na pobieraniu z Internetu cudzych utworów wiązałby się z możliwością przedstawienia Internaucie zarzutu popełnienia przestępstwa. Z drugiej jednak strony, podnoszone są przez prawników głosy, iż przepis art. 115 ust. 3 jest sformułowany zbyt ogólnikowo i nieprecyzyjnie. Tym samym, nie powinien być podstawą postępowania karnego, a ustawodawca powinien podjąć stosowne kroki do jego modyfikacji. Dopóki pozostaje on jednak w mocy, możliwe jest wykorzystanie przytoczonej normy prawa w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie pobierającej cudze utwory.

PARTNERZY I SPONSORZY
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. szanuje.pl 2007 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23, info@szanuje.pl copyright by NT GROUP