Dziś jest: Niedziela, 4 czerwca 2023,     Napisz do nas
Newsletter Zarejestruj się Wyrejestruj się
Szukaj
Stowarzyszenie
Statut
Misja
Cele
Członkowie
Zarząd
Loże ekspertów
Idea Kampanii
Projekty kampanii
Program Partnerski
Konkurs Szanuje.pl
Copyright
Sprawa dla reportera
E - mecenas
Park technologiczny
IT w administracji
Nowoczesny Urząd
Polski Rynek Oprogramowania
PIIT
Patronaty
Grupy dyskusyjne
Kampania w województwach
Adresaci kampani
Statut
powrót «

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie Szanuje.pl, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby dla których bliskie są problemy prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, jak również ochrona własności intelektualnej.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w mieście Łodzi.
2. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane Oddziałami.
3. Teren działania jednostek organizacyjnych jest zgodny z podziałem administracyjnym RP.
4. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.


§ 5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym stowarzyszeń i fundacji o tym samym lub podobnym charakterze.
2. O przystąpieniu, bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje Zarząd.

§ 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7.
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Prawo do używania nazwy Stowarzyszenia i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
3. Dla potrzeb współpracy zagranicznej Stowarzyszenie może używać nazwy Respect.pl

§ 8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez propagowanie zasad poszanowania własności intelektualnej, ochrony prawa autorskich oraz praw pokrewnych.
2. Propagowanie w społeczeństwie świadomości prawnej w zakresie prawa własności intelektualnej.
3. Działalność edukacyjna w zakresie poszerzania świadomości prawnej społeczeństwa obywatelskiego.
4. Rozbudzanie i popieranie inicjatyw ustawodawczych i społecznych, zmierzających do rozwoju prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej.
5. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy prawnej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie przestępczości, w tym szczególnie przestępczości internetowej.
6. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, także grup znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności: obrona praw różnych grup społecznych oraz praw osób indywidualnych, w tym obrona praw konsumenta w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej
7. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

§ 10.
1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:
a) promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych,
b) szkolenia dla osób fizycznych, prawnych oraz członków organizacji pozarządowych,
c) zbieranie i wymianę informacji,
d) poradnictwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych,
e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej,
f) publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, książek, broszur, ulotek, itp.,
g) organizowanie szkoleń dla innych instytucji i podmiotów współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
h) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających, w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych, lobbying oraz opracowanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy,
i) prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi poszanowania dla własności intelektualnej,
j) prowadzenie szkoleń menedżerskich dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami
k) konsultacje dla podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych, szkół itp.,
2. W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:
a) Prowadzić działalność wydawniczą,
b) Prowadzić badania naukowe,
c) Organizować konferencje naukowe, targi, wystawy,
d) Opracowywać, administrować i zarządzać programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych,
e) Prowadzić działalność reklamową oraz fotograficzną,
f) Reprodukować nagrania wideo, komputerowe nośniki informacji,
g) Prowadzić działalność związaną z tłumaczeniami,

§ 11.
1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.
2. Sekcje nie posiadają osobowości prawnej i stanowią element wewnętrznej struktury Stowarzyszenia.
3. O powołaniu lub odwołaniu sekcji a także o zakresie jej obowiązków oraz składzie decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

§ 14.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzysta z pełni praw publicznych,
c) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i deklaruje chęć ich realizacji,
d) złożył deklarację członkowską,
e) przedstawił rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok, w którym został przyjęty.
4. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,
b) zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych.

§ 16.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
c) wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
d) regularnego opłacania składek członkowskich,
e) przestrzegania norm i zasad statutowych Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia lub samego Stowarzyszenia.
2. Pierwszymi członkami honorowymi Stowarzyszenia są Członkowie Założyciele.
3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma prawo uczestnictwa w Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
4. Decyzje w sprawie nadania tytułu członka honorowego, osobom innym niż Członkowie Założyciele podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, względnie instytucja lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd po uprzednim złożeniu deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 19.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
b) Śmierci lub utraty osobowości prawnej.
c) Pozbawienia praw publicznych.
d) Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy.
e)  Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu: naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,
f) działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 20.
Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
TYTUŁ I. Postanowienia wstępne.
§ 21.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków/Zjazd Delegatów.
b) Komisja Rewizyjna.
c) Zarząd.

§ 22.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W przypadku równego rozkładu głosów, decydujące znaczenia ma głos oddany przez Prezesa Zarządu
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozkładu głosów, decydujące znaczenia ma głos oddany przez Przewodniczącego.

§ 23.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

TYTUŁ II. Walne Zgromadzenie Członków.
§ 24.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 25.
1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków może zostać zastąpione Zjazdem Delegatów i wówczas delegatów na Zjazd wybiera się w proporcji:
a) od 100 do 200 członków – jeden delegat na 4 członków,
b) od 200 do 500 członków – jeden delegat na 5 członków
c) powyżej 500 członków – jeden delegat na 10 członków.
2. Kadencja delegata trwa 4 lata. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
3. W wypadku, gdy na Zjeździe Delegatów mają odbyć się wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, delegatami na Zjazd Delegatów są z urzędu ustępujący członkowie tych organów.
4. W Zjeździe Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – delegaci i członkowie honorowi;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
4. Decyzję o przekształceniu Walnego Zgromadzenia Członków w Zjazd Delegatów po spełnieniu przesłanek określonych w ust. 1 podejmuje Zarząd kwalifikowaną większością ¾ głosów.
5. Do Zjazdu Delegatów, z zastrzeżeniem ustępów poprzedzających zastosowanie znajdują wszelkie postanowienia Statutu, w szczególności dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 26.
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni oraz honorowi
b) z głosem doradczym- członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący lub jego zastępca wybrani z grona członków honorowych.
5. Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz na rok.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) z inicjatywy własnej;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
9.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi się odbyć w przeciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
10.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
11.  W wypadku gdy na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie stawi się wymagane do podejmowania ważnych uchwał kworum, Zarząd wyznacza drugi termin i ponownie zwołuje Walne Zgromadzenie.
12.  W drugim terminie zwołanego Zebrania dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych.

§ 27.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
a) uchwalenie statutu i jego zmian, po pozytywnym zaopiniowaniu zmian przez Zarząd;
b) określenie liczby członków poszczególnych władz Stowarzyszenia w danej kadencji- Uchwały w tym zakresie podejmowane są bezwzględną większością 2/3 głosów obecnych członków,
c) wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
g) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

TYTUŁ III. Komisja Rewizyjna.
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków, wybranych indywidualnie przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola co najmniej raz na rok całokształtu działalności Stowarzyszenia, wszystkich jego organów i struktur terenowych. Kontrola dotyczy w szczególności działalności finansowej, zgodności działania ze Statutem Stowarzyszenia oraz jego uchwałami.
4. Komisja może żądać wyjaśnień i dokumentów od wszystkich organów stowarzyszenia,


§ 29.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
d) zwołanie Walnego Zgromadzeniu Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  w terminie ustalonym Statutem;
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia;
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

TYTUŁ IV. Zarząd
§ 30.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się od 5 do 7 osób, w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, powoływanych indywidualnie przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez jego członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 31.
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
c) opiniowanie propozycji zmian w statucie, kwalifikowaną większością 2/ 3 głosów co najmniej połowy członków Zarządu;
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
f) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
g) powoływanie i odwoływanie specjalnych jednostek w celu realizacji określonych zadań statutowych oraz wskazywanie ich zadań jak również kompetencji,
h) powoływanie i likwidowanie Lóż Ekspertów, jak również wskazywanie zakresu ich działań i funkcji.
i) powoływanie i odwoływanie osób zasiadających w Lożach Ekspertów.
j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
k) podejmowanie uchwał o formach współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
l) powoływanie oddziałów Stowarzyszenia (w formie uchwały podejmowanej bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków);
m) ustanawianie minimalnej, obowiązkowej wysokości składki członkowskiej (w formie uchwały podejmowanej bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków);
n)  zatwierdzanie logo, odznak i legitymacji członkowskich Stowarzyszenia
o)  przyjmowanie członków zwyczajnych;
p) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
q) przyjmowanie członków wspomagających;
r) podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia i wykluczenia członków;
s) uchwalenie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 32.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu i jeden członek Zarządu łącznie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

TYTUŁ V. Organy doradcze
§ 33.
1. W Stowarzyszeniu mogą być tworzone organy doradcze działające przy Zarządzie- Loże Ekspertów.
2. W Lożach Ekspertów mogą zasiadać znaczący przedstawiciele środowisk zaangażowanych w działalność statutową Stowarzyszenia, rekrutowani spośród Członków Stowarzyszenia lub spoza jego Członków.

§ 34.
1. Decyzję o powołaniu Loży Ekspertów jak i o przyjęciu konkretnej osoby w jej szeregi podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
2. Powołując Lożę Ekspertów Zarząd decyduje o zakresie i sposobie jej działania.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 35.
Majątek Stowarzyszenia, składający się z ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

§ 36.
Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
a) Wpływów ze składek członkowskich,
b) Darowizn, subwencji, dotacji, spadków oraz zapisów,
c) Dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów, ofiarności publicznej,
d) Własnej działalności gospodarczej,
e) Dochodów z majątku własnego Stowarzyszenia.


§ 37.
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział VI.
Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 38.
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe.
§ 39.
1. Wszelkie zmiany postanowień Statutu wymagają dla swej ważności Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Zarząd.
2. Decyzję w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian Statutu Zarząd podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków.

§ 40.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy Ustaw powołanej w § 2 Statutu jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

PARTNERZY I SPONSORZY
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. szanuje.pl 2007 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23, info@szanuje.pl copyright by NT GROUP